سوال; چرا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جايز نيست؟ الجواب باسمه حامدا مصلیا ⬇️ ⬇️ زيرا مقررات وقوانين بيمه ای که درحال حاضر در جهان رایج است با اصول وقواعد فقه اسلامی انطباق ندارد واز حیث اینکه درقاعده (کل قرض جرنفعا فهو حرام) داخل مي شود، لذا بيمه گوسفندان، […]

آوردن بچه ها چند ساله به مسجد جائز است ؟ «الجواب باسم ملهم الصدق و الصواب» آن بچه بزرگی که باشعور باشد، خیال پاکی، ناپاکی را داشته باشد ، اندیشه هیچ خللی در نماز نمازگذاران نباشد ،آن را به مسجد آوردن مضائقہ ی نیست ، و آن بچه که خیلی […]