📚باب نهم زهد و فضیلت آن فضایل و تاثیرات زهد و بی‌رغبتی از دنیا و توجه به آخرت با نکاتی بسیار مفید و زیبا در این باب بیان می‌شود. 💫هر عملی که از قلب تارک الدنیا سر زند کم نیست… اگرچه به ظاهر، عملی اندک باشد اما چون از قلب […]

(بخش دوم) 🔸ترا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود چه چیزی و از کجا آمده‌ای؟ و کجا خواهی رفت؟ و اندرین منزلگاه به چه کار آمده‌ای و تو را برای چه آفریده‌اند و سعادت تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست؟ ♻️و جملۀ آن […]